Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringsreglemente för Barncancerfonden.

Detta dokument reglerar förvaltningen av Barncancerfondens finansiella tillgångar. För att ha en ekonomisk trygghet och stabilitet har Barncancerfonden byggt upp ett eget kapital. Syftet med detta är att utrymmet för att dela ut bidrag ska vara långsiktigt bestämt och inte påverkas av insamlingsresultaten för ett enskilt år. Härigenom är det möjligt att varaktigt stödja forskningsprojekt och samtidigt ge utrymme för nya satsningar inom barncancerområdet. Placeringsstrategin ska vara transparent och följa Barncancerfondens etiska riktlinjer och värdegrund.

1. Allmänt

1.1.  Förvaltningsmål
Målet med kapitalförvaltningen är att Barncancerfondens kapital ska ge en långsiktig och stabil avkastning. Detta uttrycks som ett avkastningsmål på statsskuldväxlar (SSVX) 12 månader + 2 procentenheter. Kapitalet ska förvaltas med ett lågt risktagande. Detta innebär bland annat att kapitalet ska vara spritt mellan olika tillgångar och tillgångsslag och geografiska marknader.

1.2.  Förvaltningsorganisation 
Barncancerfondens placeringar handläggs i enlighet med placeringsreglementet av ekonomiavdelningen, vars chef rapporterar till styrelsen och finansnämnden. Beslut om ändringar av placeringsreglementet fattas av styrelsen efter finansnämndens rekommendationer. Förvaltningen handhas av externa förvaltare eller direkt av Barncancerfondens finansnämnd.

1.3.  Upphandlingsprocess
Upphandling av eventuella externa förvaltare ska ske i konkurrens. Avgörande för val av förvaltare är bland annat tillförlitlighet, en bedömning av möjlig avkastning på kapitalet, arvodets storlek och konstruktion, säkerheten/risken samt möjligheten till utdelning och att snabbt kunna frigöra sig från avtalet.

1.4.  Utvärdering
Barncancerfondens kapitalförvaltning ska utvärderas årligen och rapporteras till Barncancerfondens styrelse. Kapitalförvaltningen har en långsiktig inriktning och avkastningsmålet i pkt 1.1 utvärderas normalt över treårsperioder. Ekonomiavdelningen ansvarar för att en månatlig avkastningsrapport sammanställs av extern part.

2. Tillåtna placeringar

2.1.  Etiska riktlinjer
Barncancerfondens tillgångar får ej placeras i företag som bedriver sin verksamhet i strid med svensk eller internationell rätt, väletablerade internationella normer såsom FN:s konvention om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention, ILO:s kärnkonventioner, FN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt internationella miljökonventioner. Barncancerfonden eftersträvar att så långt det är möjligt samarbeta med förvaltare som beaktar hållbarhetsfrågor inklusive klimateffekter i sin kapitalförvaltning. Investeringar får heller inte göras i företag vars omsättning till större andel än fem procent består av vapen, pornografi, alkohol eller tobak.

Eventuella innehav av tillgångar som strider mot de etiska riktlinjerna ska avyttras så snart som möjligt.

2.2.  Valutarisker
Barncancerfonden ska i allmänhet ta hänsyn till exponeringen mot utländsk valuta i sina placeringar.

2.3.  Räntebärande värdepapper och räntefonder
Placering får ske genom insättning på konto i bank eller genom köp av svenska och utländska räntebärande värdepapper och räntefonder om dessa placerar i statspapper, bostadsobligationer och/eller företagsobligationer med en lägsta genomsnittlig rating om BBB, s k investment grade. Räntefonder ska stå under tillsyn av respektive lands tillsynsmyndighet.

2.4.  Aktier och aktiefonder
Placering får ske i svenska och utländska aktier noterade på en fondbörs och i aktiefonder som står under tillsyn av respektive lands tillsynsmyndighet.

2.5.  Alternativa investeringar
Placering får ske i alternativa investeringar så som obligationer med rating lägre än BBB, obligationsfonder som placerar i räntebärande värdepapper med en genomsnittlig rating lägre än BBB, fastighetsfonder, hedgefonder, valutafonder, indexobligationer och liknande. Placeringarna inom alternativa investeringar ska vara diversifierade mellan flera olika förvaltare.

2.6.  Belåning
Upplåning för placering i värdepapper får ej ske.

3. Fördelning mellan tillåtna tillgångar

3.1 Kapitalförvaltningen har en långsiktig inriktning och utgår från den av styrelsen beslutade Normalallokeringen samt maximum-och minimilimiterna. Finansnämnden är ansvarig för den faktiska Strategiska allokeringen, som kan avvika från Normalallokeringen men som alltid är inom maximum-och minimulimiterna. Den Strategiska allokeringen skall läggas fast för de kommande tolv månaderna vid årets sista sammanträde i Finansnämnden.

De strategiska portföljvikterna tillåts förändras under tolvmånadersperioden till följd av förändringar i marknadsvärden, så länge portföljvikterna uppfyller maximum-och minimilimiterna i tabellen nedan. I det fall en limit överskrids skall portföljens allokering snarast möjligt återgå till den fastlagda strategiska allokeringen.

Finansnämnden skall löpande besluta om placeringarna inom respektive tillgångsslag. Sådana beslut avser framför allt val av externa förvaltare av de olika mandaten. Dessutom skall tillgångsslagens inriktning löpande kunna justeras. Med det avses exempelvis geografisk allokering inom aktiemandatet eller val av duration och kreditrisknivå i räntemandatet.

Fördelning mellan tillgångsslag
Barncancerfondens tillgångar fördelas enligt nedanstående riktlinjer. Finansnämnden beslutar om den strategiska allokeringen inom dessa gränser.

Tillgångsslag Minimum Normal-allokering Maximum Jämförelseindex
Räntebärande 30 % 40 % 100 % OMRX Bond
Aktier 0 % 40 % 50 % 50 % MSCI World AC (SEK) + 50 % SIX PRX
Alternativa 0 % 20 % 30 % SSVX3M + 3 %

3.2. Aktier

Aktieinnehavet ska vara väl diversifierat över världens länder för att uppnå bästa möjliga riskspridning. Riktvärdet för svenska aktier ska vara 50 procent av den totala aktieportföljen med variation på plus/minus 10 procent. Investeringar i utländska aktier ska normalt ske genom brett diversifierade fonder.

3.3. Alternativa placeringar
En enskild alternativ placering får inte uppgå till mer än 5 procent av det totala kapitalet.